Podařilo se v lednu, únoru a březnu 2019

 • zahájení kroužku mladých hasičů SDH Klepačov
 • 9. Klepačovské bowlení
 • Tříkrálová sbírka
 • ples SDH Klepačov
 • Klepačovská bledule
 • jarní brigáda na úklid sportovišť
 • nová tabulka (knihovna)

Děkujeme Městu Blansko a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí.

Přijďte za vodou

Vodárenská akciová společnost, a.s. zve na akci Přijďte za vodou aneb Den otevřených dveří pro veřejnost a studenty základních a středních škol.
Za vodou můžete přijít do vodojemu Klepačov v pátek 26. dubna 2019 od 8 do 17 hod.

Vodárenské objekty, provozované společností Vodárenská akciová společnost, a. s., se návštěvníkům otevírají každoročně. Cílem akce je přiblížit význam vody pro život.

Zápis ze „Setkání se starostou“ ze dne 3.4.2019

 1. Chodník na ulici Dlouhá: nyní probíhá schvalování DUR + DSP, předpokládaná realizace: 2019.
 2. Oprava fasády jižní strany budovy Školy proběhne 6/2019 nebo cca 9/2019, bude opravena omítka bez zateplení, okapy, voda z dešťových svodů bude od budovy odvedena do zasakovacích nádrží.
 3. „Hrb“ u točny na Klepačově na křižovatce s Milířem opraven.
 4. Na Příhoně – komunikace a inženýrské sítě: nyní se dojednávají podrobnosti s E.ONem, na akci je z městského rozpočtu vyčleněno 10 mil., Město bude financovat 25% předpokládaných nákladů na zřízení komunikace a IS, realizace proběhne pravděpodobně na podzim 2019.
 5. Venkovní omítky na budově místního rozhlasu byly opraveny.
 6. Podlaha sklepa Dělnického domu byla vyrovnána.
 7. V roce 2019 bude biologicky rozložitelný odpad svážen v pytlích, Město Blansko zažádalo o dotace na kontejnery na tento typ odpadu, na Klepačově budou rozmístěny pravděpodobně v r. 2020.
  Kontejnery na plechovky se instalovat nebudou, ale je možné tento typ odpadu zavést do ekodvoru.
 8. Oprava komunikací Polní, Na Špici a území Na návsi (před hasičkou) budou řešeny v dalším období – občanská aktivita je bude zařazovat do požadavků do rozpočtu na r. 2020.
 9. Oprava a nátěr fásády Dělnického domu budou řešeny v dalším období – občanská aktivita je bude zařazovat do požadavků do rozpočtu na r. 2020.
 10. Stříška pro kuřáky u Dělnického domu nebude zřízena.
 11. Oprava cesty na hřbitov je v řešení.
 12. Oprava povrchu komunikace Dlouhá od odbočky na Samsaru po spodní autobusovou zastávku budou řešeny v dalším období – občanská aktivita je bude zařazovat do požadavků do rozpočtu na r. 2020.
 13. Venkovní posilovnu pro dospělé v rámci areálu sportovního hřiště – nyní zašle občanská aktivita návrhy 3 strojů p. Skláři z KOMU, pokusí se o realizaci.
 14. Stav hospodářské budovy za Školou byl Městem Blanskem klasifikován jako havarijní a určený k demolici. Nyní bude objednán statický posudek, následně žádost o demolici, demoliční výměr a demolice samotná.
 15. Tento rok proběhla výsadba 9 stromů na návsi před hasičkou. Město Blansko bude zajišťovat dostatečnou zálivku tak, aby stromy prosperovaly a dobře zakořenily.
 16. Oprava zídky kolem vodovodu na hřbitově bude pravděpodobně provedena až v roce 2021, protože nyní Město Blansko investuje do odvodnění hřbitovů v Blansku.
 17. Lokálně korodující plot a unimobuňku na sportovním hřišti nebude Město natírat, ale proplatí materiál na případnou opravu svépomocí.
  Zničené cedule „Prostor je monitorován kamerovým systémem městské policie“ a provozní řád budou vyměněny za nové, na obou vstupech do hřiště.
 18. Svozové firmy nejsou zodpovědné za úklid u kontejnerů na tříděný odpad. V případě, že jsou kontejnery plné, nemají občané dávat odpad mimo nádoby, popř. zakládat u kontejnerů skládku. Takto vzniklý nepořádek nebude Město uklízet, je to na Klepačovu.
 19. Veřejné osvětlení je regulováno dle norem a správně, nedochází k nedostatečnému osvětlení ani plýtvání.
 20. Kanalizace v Olomučanech (týká se části Facírka náležící ke Klepačovu) bude realizována, protože se podařilo zajistit financování celé investice ve výši 180 mil. Kč. Práce započnou pravděpodobně na podzim 2019, možná jaro 2020.

Za OA Klepačovský výbor, Mgr. Kateřina Habinová

Úklid Klepačova 2019

V neděli 14.4.2019 od 14:00 hodin proběhne tradiční úklid Klepačova při Dni Země. Sraz dobrovolníků je u závory na paloučku (cesta ke hřbitovu). Společně uklidíme Klepačov, a po akci si odpočineme a opečeme špekáček za hasičskou zbrojnicí.

Srdečně zvou členové SDH Klepačov a OA Klepačov

Setkání se starostou 2019

Vážení občané Klepačova,

srdečně vás zveme na tradiční každoroční setkání:
se starostou města Blansko Ing. Bc. Jiřím Crhou,
1. místostarostou Ing. Františkem Hasoněm,
2. místostarostou Mgr. Ivo Polákem,
vedoucího odboru komunální údržby Ing. Martinem Sklářem, vedoucího odboru investic Ing. Markem Štefanem a s Marcelou Horákovou z odboru školství.

Předmětem setkání budou témata týkající se oprav a investic do naší městské části a další. Přijďte se dovědět více a připojte se do diskuze otázkami a náměty.

Kdy:  středa 3.4.2019 v 17:00
Kde:  klub Škola (objekt býv. klepačovské školy)

Za OA Klepačovský výbor, Mgr. Kateřina Habinová

Přistavení velkokapacitních kontejnerů (duben 2019)

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v pondělí 1.4.2019 od 16 do 18 hodin u točny MHD na Klepačově. V případě naplnění odjíždí dříve.
Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Svoz nebezpečného odpadu (duben 2019)

Upozorňujeme občany Klepačova na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne v sobotu 6.4.2019 v čase 10:00-10:30 u Dělnického domu.

Jde o svoz např. obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd.
Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy.
Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.
Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blansko a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Celý text na adrese https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/download/12045