Úklid Klepačova

V neděli 15.4.2018 se koná úklid Klepačova při Dni Země. Sraz dobrovolníků je ve 14 hodin u spodní zastávky. Rukavice a drobné občerstvení zajištěno. Nebuďte lhostejní a přijďte nám pomoci uklidit vlastní obec.
Děkujeme.

Jižní Amerika na motorce

Promítání fotografií na 7 metrovém plátně spolu s příběhy z cest – přijďte si poslechnout vyprávění Mirky z Blanska – motorkářky, která objela svět!
Termín: 22.4.2018 v 16:30
Místo: Kulturní dům Těchov

Kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů 2018

Město Blansko se společností Kaiser servis, spol. s r.o. připravilo pro občany Blanska 20 lokalit pro sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu do 1.100 lt nádob. Dále bude i letos pokračovat t.z. pytlový sběr, který má v Blansku již svoji nepřehlédnutelnou tradici.

Město Blansko a společnost Kaiser servis, spol. s r.o. se dohodli, že opět v několika zahrádkářských lokalitách osadí kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO) a taktéž tentokráte opět zkušebně i v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce.

Na Klepačově bude kontejner umístěný opět u točny MHD (1 ks).

Všechny kontejnery by na stanovištích měly být umístěny od dubna do listopadu. V listopadu, podle vývoje počasí, se budou v listopadu tyto kontejnery odvážet. V zimním období je možno vozit BRO na některý ze sběrných dvorů v jeho provozních hodinách.

Do těchto kontejnerů mohou občané ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Větve o průměru silnějším než cca 5 mm je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dále sem mohou občané ukládat např. jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček i čajový odpad.
V žádném případě do těchto nádob nepatří žádné živočišné zbytky jako např. maso, kůže, kosti a další. Není žádoucí také odkládat do těchto nádob zeminu, písek…, docházelo by tak k překročení únosnosti kontejnerů a mohlo by tak dojít následně k jejich poškození.
Dále žádáme občany aby s ukládanými odpady do těchto nádob nevhazovali igelity v kterých kompostovatelný odpad donesli, pokud se nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet přímo na kompostárnu a následné dotřiďování značně navýší cenu.
Nádoby se budou vyvážet jednou týdně.
Tento druh odpadu je možno odvážet celoročně do obou sběrných středisek odpadů (ul. Na Brankách a u Horní Lhoty u Blanska) v jejich provozních hodinách.
Odvoz je také možný přímo na kompostárnu každé pondělí od 10:00 – 17:00 a ve středu a pátek od 08:00 – 14:00 hod. mimo zimní období.

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728843790
SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723578034
Kompostárna Bačina – tel.: 602 723 849.

Celý text na adrese https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/download/11199

Odbor KOM

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu 2018

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu – ovoce, zelenina a odpady ze zahrad (např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných domků a bytových domů letos opět již od dubna.
Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)!
Město Blansko dohodlo se společností Kaiser servis, spol. s r.o., že opět proběhne osvědčený pytlový svoz tohoto druhu odpadu a to od dubna do listopadu letošního roku. Jedná se opětovně o individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů. Občané Blanska by tento druh odpadu neměli odkládat do odpadových nádob na směsný komunál a na nelegální skládky.

Žádáme občany města Blanska a městských částí o uložení tohoto druhu odpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové nákupní tašky) a jejich přistavení v den svozu do 07:00 hod. ráno ke komunikaci na viditelné místo mimo nádobu na komunální odpad, tak aby bylo zřejmé o který druh odpadu ke svozu se jedná. Upozorňujeme, že svozové vozidlo se již do projetých lokalit nebude následně vracet.

Svoz bude prováděn v městských částech vždy ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní:
5.4.; 19.4.; 3.5.; 17.5.; 31.5.; 14.6.; 28.6.; 12.7.; 26.7.; 9.8.; 23.8.; 6.9.; 20.9.; 4.10.; 18.10.; 1.11.; 15.11.; 29.11.2018

Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami občané Blanska, a to každé pondělí od 10:00 – 17:00, ve středu a pátek od 08:00 – 14:00 hod. a v sobotu od 8:00 – 12:00 hod.
Upozorňujeme, že dřevní odpad, hlína a písek nebude posádkou svozového vozidla odváženy. Biologicky rozložitelné odpady ze zahrad i dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) i nekontaminovanou zeminu mohou občané Blanska uložit v provozních hodinách na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách v jejich provozních hodinách.

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728843790
SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723578034
Kompostárna Bačina – tel.: 602 723 849

Celý text na adrese https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/download/11198

Odbor KOM

Svoz nebezpečného odpadu (duben 2018)

Upozorňujeme občany Klepačova na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne v sobotu 7.4.2018 v čase 10:00-10:30 u Dělnického domu.

Jde o svoz např. obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd.
Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy.
Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.
Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blansko a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Celý text na adrese https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/download/11163

Přistavení velkokapacitních kontejnerů (duben 2018)

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v úterý 3.4.2018 od 16 do 18 hodin u točny MHD na Klepačově. V případě naplnění odjíždí dříve.
Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Celý text na adrese https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/download/11162