Darování pozemku

Město Blansko oznamuje záměr darovat pozemek parc.č. 41 5/24 ostatní plocha, silnice v k.ú. Klepačov o výměře 116 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemek „pod“ silnicí v k.ú. Klepačov).

Bližší informace na https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/download/12560

K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjadřovat a předkládat své nabídky či připomínky v termínu do l5ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Písemné vyjádření či nabídky k tomuto záměru přijímá MěÚ Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, oddělení POZEMKY, nám. Svobody 32/3.