Darování pozemku

Město Blansko oznamuje záměr darovat pozemek parc.č. 41 5/24 ostatní plocha, silnice v k.ú. Klepačov o výměře 116 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemek „pod“ silnicí v k.ú. Klepačov).

Bližší informace na https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/download/12560

K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjadřovat a předkládat své nabídky či připomínky v termínu do l5ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Písemné vyjádření či nabídky k tomuto záměru přijímá MěÚ Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, oddělení POZEMKY, nám. Svobody 32/3.

Přistavení velkokapacitních kontejnerů (duben 2019)

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v pondělí 1.4.2019 od 16 do 18 hodin u točny MHD na Klepačově. V případě naplnění odjíždí dříve.
Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Svoz nebezpečného odpadu (duben 2019)

Upozorňujeme občany Klepačova na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne v sobotu 6.4.2019 v čase 10:00-10:30 u Dělnického domu.

Jde o svoz např. obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd.
Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy.
Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.
Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blansko a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Celý text na adrese https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/download/12045

Kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů 2019

Město Blansko se společností Kaiser servis, spol. s r.o. připravilo pro občany Blanska 20 lokalit pro sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu do 1.100 lt nádob. Dále bude i letos pokračovat t.z. pytlový sběr, který má v Blansku již svoji nepřehlédnutelnou tradici.

Město Blansko a společnost Kaiser servis, spol. s r.o. se dohodli, že opět v několika zahrádkářských lokalitách osadí kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů (dále
jen BRO) a taktéž tentokráte opět zkušebně i v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce.

Na Klepačově bude kontejner umístěný opět u točny MHD (1 ks).

Všech 33 ks kontejnerů by na těchto stanovištích měly být umístěny od dubna do listopadu. V listopadu, podle vývoje počasí, se budou v listopadu tyto kontejnery odvážet. V zimním období je možno vozit BRO na některý ze sběrných dvorů v jeho provozních hodinách.

Do těchto kontejnerů mohou občané ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Větve o průměru silnějším než cca 5 mm je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dále sem mohou občané ukládat např. jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček i čajový odpad.
V žádném případě do těchto nádob nepatří žádné živočišné zbytky jako např. maso, kůže, kosti a další. Není žádoucí také odkládat do těchto nádob zeminu, písek …, docházelo by tak k překročení únosnosti kontejnerů a mohlo by tak dojít následně k jejich poškození.
Dále žádáme občany aby s ukládanými odpady do těchto nádob nevhazovali igelity v kterých
kompostovatelný odpad donesli, pokud se nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet přímo na kompostárnu a následné dotřiďování značně navýší cenu.
Nádoby se budou vyvážet jednou týdně.
Tento druh odpadu je možno odvážet celoročně do obou sběrných středisek odpadů (ul. Na Brankách a u Horní Lhoty u Blanska) v jejich provozních hodinách.
Odvoz je také možný přímo na kompostárnu každé pondělí od 10:00 – 17:00 a ve středu a pátek od 08:00 – 14:00 hod. mimo zimní období.

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790
SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034
Kompostárna Bačina – tel.: 702 200 262.

Celý text na adrese https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/download/12215

Odbor KOM