Setkání se starostou 2022

Srdečně vás zveme na tradiční každoroční setkání se starostou města Blanska Ing. Jiřím Crhou a dalšími představiteli Města Blanska.

Předmětem setkání budou témata týkající oprav a investic do naší městské části a další.

Přijďte se dozvědět více a připojte se do diskuze otázkami a náměty.

Kdy: středa 27.4.2022 v 17:00
Kde: klub Škola (objekt býv. klepačovské školy)

Za OA Klepačovský výbor, Mgr. Kateřina Habinová

Svoz biologického odpadu 2022

Sezonní svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad jako např. tráva, listí, plevele apod.) od rodinných domků a bytových domů v Blansku proběhne od dubna do listopadu 2022.

Svoz na Klepačově byl zahájen 5. dubna 2022 a bude zajištěn každé úterý jednou za 14 dní v sudém týdnu.

Kontejnery na bioodpad je nutné přistavit v den svozu do 6:00 hodin ráno ke komunikaci na viditelné místo mimo nádobu na komunální odpad. U pozdě přistaveného BRO není možné garantovat svoz. Majitelé si tento odpad budou muset sami následně odvézt na některé sběrné středisko nebo přímo do kompostárny, případně vyčkat do dalšího termínu svozu. Proto všem občanům využívající tuto službu doporučujeme, pokud ví, že přistavení ve svozový den ráno do 6:00 hodin nestihnou, aby kontejnery s BRO přistavili již večer před následným svozem a vyvarovali se tak zbytečným nepříjemnostem.

Svoz je zajištěn pouze pro odpad umístěný v hnědých plastových popelnicích, pytlový svoz je již ukončen. Je zakázáno ukládat BRO odpad v pytlích na území města a jeho místních částí. Vytváření těchto černých skládek bude pokutováno.

UPOZORNĚNÍ!
Svozová firma upozorňuje, že pokud se nepodaří kontejnery vyvézt v uvedený den, svoz bude pokračovat i den následující. Kontejnery proto ponechejte přistavené, dokud nebudou vyprázdněny.

Svoz nebezpečného odpadu (duben 2022)

Upozorňujeme občany Klepačova na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne v sobotu 23.4.2022 v čase 10:00-10:30 u Dělnického domu.

Jde o svoz např. olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz pneumatik touto službou není zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad.
Svoz zpětných odběrů elektrozařízení není zajišťován ve svozu nebezpečných odpadů; jedná se o televizory, ledničky, mrazničky atd. Tato elektrozařízení je možné ukládat na SSO níže uvedených.

Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.
Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blansko a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů.

Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách.

Jarní úklid s Kudlibabkou 2022 – krátký report

V sobotu 2.4.2022 v 9:30 se postupně scházíme u branky lesní školky Kudlibabka. První odvážlivci si od Pytlomatu odebírají pytle a rukavice a vyráží vstříc lesu – trase „hory, doly“. Zde se po zimě odkrylo toliko nepěkného. Pytle se plní a jimi se poté plní náš úklidový vozík. Další skupinky vyráží podél cyklostezky a cestou za zahrádkami. Kolem 12h se opět scházíme u školky vděční za hřejivý plamen ohně. Postupně se objevují další úklidové skupinky, které se rozhodly uklízet v odpoledních hodinách.
Shromážděno bylo cca 110 kg odpadu, k tomu pneumatika, dvě rezavé skruže a větší rezavý barel.

Všem zúčastněným rodinám, ale i jednotlivcům děkujeme za pomoc!

Za všechny Kudlibabky zdraví
Bára Kurajdová

    

Jarní úklid s Kudlibabkou 2022

Milí spoluobčané,
v tomto roce jsme se opět připojili k výzvě jarního úklidu přírody České republiky. I vás lákáme a zveme k této prospěšné akci. Les může být vždy o něco čistší.

V sobotu 2.4. od 9:30h – 16h bude u branky lesní školky Kudlibabka umístěn pytlomat (samoobslužný výdejce). Zde budou k dispozici pevné odpadkové pytle, hygienické rukavice a mapka s popisem hlavních úklidových míst.

Nalezený odpad shromažďujme na horním parkovišti statku Samsara do přistaveného vozíku a též na místo v obci – vedle horní autobusové zastávky. Nalezené velké a těžké kusy odpadu je možno zanechat u nejbližší cesty a na kontakt 721 714 040 podat informaci o místě. Ze správního oddělení města Blanska máme informaci, že shromážděný odpad bude odvezen během následujícího pondělí.

Dle zkušeností SDH Klepačov jsou místa vyžadující nejvíce úklidové pozornosti tato: okolí cyklostezky, zátočiny, hranice lesa za ulicí Na Špici a ulicí Dlouhá, okolí hřiště a okolí závory za ulicí Na Milíři.

Všem, kteří se rozhodnou úklidovou akci podpořit a přiložit ruku k dílu fandíme a děkujeme!

Za podporu též děkujeme firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Statku Samsara, SDH Klepačov a městu Blansku.

Hezké jarní dny přeje a za spolek Kudlibabka zdraví

Bára Kurajdová