Fotografie – Beseda s důchodci (7.11.2015)

Aktiv Komise pro občanské záležitosti Klepačov uspořádal 7. listopadu v sále Dělnického domu tradiční Besedu s důchodci.
Jako hosté byli přítomni pan starosta Mgr. Ivo Polák, předsedkyně Občanského aktivu paní Mgr. Kateřina Habinová, členka zastupitelstva MěÚ Blansko paní Jana Kratochvílová a její manžel MUDr. Jaromír Kratochvíl (Hnutí humanitární pomoci a Domov Olga).

V úvodu besedy paní Marie Nezvalová přivítala hosty, zhodnotila činnost občanské aktivity a seznámila přítomné seniory se společenskými změnami v Klepačově za uplynulý rok.
Dále se zmínila o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Klepačov, který se svojí aktivní činností podílí nejen na hašení požárů a nově i likvidaci nebezpečného hmyzu, ale pořádá i další kulturní akce a pochody pro děti, za což mu patří velký dík.

V závěru svého úvodního vystoupení poděkovala za finanční pomoc MěÚ Blansko a sponzorský dar Sboru dobrovolných hasičů Klepačov.
Po ní vystoupila se svým příspěvkem paní Mgr. Kateřina Habinová, aby seznámila přítomné s činností Klepačovského výboru a s výhledem aktivit na nejbližší období, tj. rok 2016.

Závěrem oficiální části programu pozdravil všechny přítomné starosta, pan Mgr. Ivo Polák a popřál všem seniorům hodně zdraví a příjemnou zábavu ve druhé části besedy.

Následovala kulturní část – komponovaný pořad muzikálových a populárních melodií moderovaný panem Pavlem Svobodou. V něm zazpívali pan Zdeněk Krupica a jeho vnučky Eliška (členka MD Brno) a Johanka Skálovy za doprovodu pana Josefa Koláře. Krásné čisté hlasy, profesionální provedení a klarinetová sóla jistě potěšily všechny účastníky besedy.
Ve druhé části zahrála k tanci i poslechu místní kapela “Klepačovská sedmička”, při níž si mohli senioři také zazpívat.
Během besedy obdrželi všichni malé občerstvení, což jistě s kulturním zážitkem přispělo k dobré náladě a pohodě.
Setkání se také zúčastnili někteří klienti z Centra pro chráněné bydlení Velan, pro které je určitě velmi důležité poznání, že je obyvatelé Klepačova již dávno začlenili do svého společenství jako právoplatné obyvatele.

Velké poděkování patří nejen účinkujícím, ale především organizátorkám besedy, které věnovaly značné úsilí pro zajištění této akce.

Ing. Ludvík Odehnal

Podívejte se na fotografie.