Zápis ze setkání občanů Klepačova s vedením města dne 17. 10. 2023

Setkání se uskutečnilo u Altánu u lesního sportovního hřiště na Klepačově.

Předsedkyně OA Klepačov Mgr. Habinová přivítala přítomné občany a zástupce města Ing. J. Crhu, Mgr. L. Dražilovou, Mgr. et Mgr. P. Skotákovou, Ing. M. Vítka, Mgr. et Mgr. P. Komárkovou a M. Horákovou a předala slovo panu starostovi.

Pan starosta poděkoval za pozvání a omluvil Ing. I. Stejskala, který byl služebně v družebním městě Mürzuschlag. Zdůraznil, že OA Klepačov je aktivní a výborně funguje spolupráce s městem. V úvodu pohovořil zejména o investičních akcích ve městě, které se zrealizovaly nebo budou dokončeny v nejbližší době (rekonstrukce atletického stadionu, ulice Údolní, vnitroblok na ul. Poříčí), informoval o schválení zadání projektu na nový krytý bazén, stavba by měla být dokončené do konce roku 2025 a bude to investice za cca 200 mil. Kč. Další velké investice město plánuje v Nemocnici Blansko.
Na Klepačově se letos realizuje doplnění dětského hřiště o herní prvky, výměna vstupních dveří do knihovny a nakoupily se sety nábytku do Altánu.
Vedení města se také zabývá přípravou rozpočtu na další rok a návrhy od jednotlivých městských částí na zařazení jejich priorit do rozpočtu. OA Klepačov na rok 2024 zařadilo jako prioritní akci rekonstrukci ulice Polní.
Mgr. Habinová informovala o tom, že do 30. 6. kalendářního roku za městskou část předkládají návrhy do rozpočtu a pokud by někdo z občanů měl námět, může ho předložit OA, Mgr. Habinová také poděkovala za vstřícnost a spolupráci s městem.

Poté byl dán prostor občanům na dotazy a připomínky:

 • Bylo by dobré dořešit zadní stěnu Altánu (hluk, průvan) a okapy nebo okapový chodník – Mgr. Habinová odpověděla, že se s tím počítá, ale priorita je dořešení elektroinstalace
 • Pumptrack – za lesním hřištěm je zbudovaná pumptracková dráha, je to na základě smlouvy o výpůjčce mezi městem a p. Tvarogem, výpůjčka končí 1/2024 a p. Tvarog se zavázal, že pokud skončí, musí uvést prostranství do původního stavu – diskutovalo se o dalším využití – bud‘ ponechat, ale musí se najít někdo, kdo se o to bude starat, nebo zlikvidovat a přebudovat na hřiště pro menší děti
 • Akce v Altánu – probíhají tam různé akce až do pozdních hodin, šíří se hluk, je potřeba upravit pravidla a zveřejnit kalendář akcí, umísťovat toalety k lesu, ne k zahradám – ve městě je platná Obecně závazná vyhláška o nočním klidu, kde jsou přesně stanovené termíny na kalendářní rok, kdy je noční klid zkrácený, v ostatních termínech je možné pořádat akce max. do 22 hodin. Pokud někdo šíří hluk v jiném termínu, než který je ve vyhlášce, je potřeba volat Městskou policii
 • Cesta na pozemky za ulicí Polní – pozemky města mezi pozemky Jelínkových a Křížů (pozemky parc. č. 346, 364/49 a 364/1), není možné se tam autem dostat, vlastníci se nemohou dostat ke svým pozemkům a nemovitosti (chata Dvořáčkovi) – město prověří, Mgr. Habinová bude informovat pan Součka
 • Umístění značky a zrcadla na křížení ulici Na Milíři a lesní cesty – dle sdělení se už řeší
 • Zanedbaná údržba soukromé nemovitosti na ul. Na Milíři 3 – město řešilo výzvou majiteli, bohužel nereagoval a město nemá možnosti tuto situaci na soukromém pozemku řešit
 • Parkování automobilů na ul. Dlouhá – majitelé parkují na komunikaci, komplikují projíždění zejména autobusů – návrh na vyhlášení apelu v místním rozhlase a legalizaci parkování na trávě ve směru na Blansko
 • Zbudování dalších parkovišť na ul. Dlouhá – částečně místo parčíku u staré školy a na točně. Projekčně řešení existuje, předpokládaná cena realizace je však vysoká, cca 4 mil. Kč.
 • Technický stav Dělnického domu, uvnitř je údajně špatný stav sálu – město by mělo provést kontrolu a ochránit svůj majetek, bylo by škoda nechat zchátrat (historická hodnota, postaveno v r. 1898). Celý objekt je pronajatý soukromé osobě.
 • Kontrola a zajištění krytů na zářivky ve staré škole – nebezpečí vypadnutí
 • Přidání autobusového spoje z Klepačova na nádraží v 6:45 hodin jen ve všední dny mimo prázdnin – studenti se těžko dostávají na spoje na vlak a autobusy do Boskovic – město prověří, ale je vázáno počty nasmlouvaných kilometrů na městskou dopravu
 • Možnost rozšíření parkoviště u vlakového nádraží – je velmi zaplněno, po osmé hodině je prakticky nemožné zde zaparkovat – není možné v těsné blízkosti, pozemky jsou v soukromém vlastnictví
 • Rekonstrukce ulice Polní – priorita OA, město zadalo zpracování investičního záměru
 • Připomínky k veřejnému osvětlení – p. Kyzlink by chtěl konzultovat osobně s Ing. Vítkem

Občané Klepačova vyjádřili poděkování městu za opravené silnice a podpořili myšlenku participativního rozpočtu, díky kterému se na Klepačově zbudoval Altán.

V Blansku dne 18. 10. 2023
Zapsala: M. Horáková


Dále si můžete přečíst článek a podívat se na fotografie na: https://www.blansko.cz/clanky/2023/10/obyvatele-klepacova-a-lazanek-se-setkali-s-vedenim-mesta

Odečty vodoměrů 2023

Vodárenská akciová společnost, a.s. – provoz Blansko oznamuje, že se budou od pondělí 30. října 2023 v naší obci provádět odečty vodoměrů.

Žádáme občany, aby umožnili pracovníkovi přístup k vodoměru a pokud nebudou doma, aby zanechali stav vodoměru na lístku na viditelném místě.

Svoz bioodpadu v listopadu 2023

Upozorňujeme, že během listopadu dojde k navýšení četnosti svozu biologicky rozložitelného odpadu (BRO) od rodinných domů. Pracovníci svozové firmy budou obsah hnědých kontejnerů vyvážet každý týden. Termíny svozu pro jednotlivé části města zůstávají v platnosti.

Od prosince do začátku dubna bude svoz BRO přerušen.

Převzato z https://www.blansko.cz/aktuality/zprava/1197

Nové vstupní dveře

Budovu bývalé školy již zdobí a nejen před zimou chrání nové vstupní dveře do místní knihovny a místnosti rozhlasu na adrese Dlouhá 166.

Velmi tímto děkujeme městu Blansko.